Manažérsky integrovaný systém

Spoločnosť ZPA Bratislava a.s. v októbri 2006 vybudovala Manažérsky integrovaný systém (MIS) ako prostriedok na zabezpečenie zhody s požiadavkami noriem ISO 9001 a  OHSAS 18001 (ISO 45001) v súlade s požiadavkami legislatívy BOZP vzťahujúcej sa na spoločnosť.

MIS pozostáva z dvoch integrovaných systémov:

Obidva systémy boli v roku 2007 certifikované nezávislým certifikačným orgánom Technická inšpekcia, a.s..
Vedenie spoločnosti zabezpečuje neustále udržiavanie a zlepšovanie MIS, čo je každoročne preverované certifikačným orgánom na dohľadových auditoch.
Platnosť certifikátov je obnovovaná každé tri roky v rámci recertifikačných auditov.