Skúšky

Pri dodávke zložitejších technologických celkov je nutné preskúšanie jednotlivých častí zariadení merania a regulácie (automatizovaných systémov riadenia technologických procesov), ich zosúladenie, preskúšanie funkčnosti logických celkov, odskúšanie spolu s technológiou a následné uvedenie do prevádzky so zaškolením pracovníkov obsluhy.

Naši pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti priemyslu a energetiky, podľa potreby vykonávajú:

  • skúšky FAT (Factory acceptance test = továrenská preberacia skúška)
  • skúšky SAT (Site acceptance test = preberacia skúška na stavbe)
  • funkčné skúšky zariadenia
  • komplexné skúšky preukazujúce splnenie projektových parametrov zariadenia
  • spracovanie projektovej dokumentácie (úprava pre potreby skúšok)
  • spracovanie databáz v požadovanom formáte (pre potreby skúšok)
  • príprava programov skúšok, procesných postupov skúšok (pre jednotlivé druhy skúšok)
  • zaškolenie pracovníkov obsluhy