Politika kvality a BOZP

Manažment ZPA Bratislava a.s. (ďalej len spoločnosť) sa zaväzuje plniť požiadavky EN ISO 9001:2015 a ISO 45001:2018, spracovať a udržiavať účinný manažérsky integrovaný systém (MIS) kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a sústavne zlepšovaný.
Spoločnosť rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním. Kontinuálnym  vzdelávaním zvyšuje úroveň a povedomie pracovníkom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vytvára predpoklady na vhodné pracovné prostredie zamestnancov, pretože najväčším úspechom spoločnosti je dosahovanie efektívnych hospodárskych výsledkov bez ujmy na zdraví a živote zamestnancov. Spoločnosť očakáva od svojich zamestnancov plnohodnotnú kvalitnú a profesionálnu prácu, čím uspokoja zákazníkov a  majiteľov spoločnosti a tak  vložia svoj vklad do zámerov spoločnosti  ohľadne kvality.
Spoločnosť dosahuje tento cieľ efektívnou, produktívnou a stabilnou prevádzkou spoločnosti v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a sústavným zlepšovaním svojich čiastkových procesov majúcich vplyv na spokojnosť zákazníka a kvalitu produktu. Spoločnosť k naplneniu Politiky kvality a bezpečnosti uzatvára zmluvné vzťahy len s takými dodávateľmi, ktorí sú ochotní akceptovať stanovené princípy a súhlasia s výkonom kontrol na spoločných pracoviskách. Vedeniu spoločnosti záleží na udržiavaní dobrých partnerských vzťahov.
Základným nástrojom, ktorý umožňuje splnenie tohto cieľa je spracovanie a udržiavanie efektívneho manažérskeho integrovaného systému (MIS) na všetky úrovne riadenia spoločnosti. MIS musí pôsobiť ako prostriedok pre  splnenie stanovených cieľov a politiky kvality a bezpečnosti vo všetkých činnostiach spoločnosti.
Vedenie spoločnosti zodpovedá za spracovanie a udržiavanie MIS vrátane prípravy zamestnancov pomocou vzdelávania k pochopeniu významu kvality a bezpečnosti, taktiež k zlepšovaniu kvality a bezpečnosti - ako spôsobu myslenia a profesionálneho výkonu práce. Impulzom pre zlepšovanie činnosti sú zistené nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká, ktoré budú trvalo vyhodnocované vedením v rámci preskúmania funkčnosti a efektívnosti MIS. V prípade nutnosti vedenie tiež zodpovedá za prijímanie adekvátnych opatrení.
Spoločnosť  uplatňuje princíp  prevencie  nad princípom odhaľovania nezhôd. Kladie dôraz na prevenciu, predvídanie závad, nehôd a havarijných stavov, oproti odstraňovaniu zistených nedostatkov.
Príslušné ustanovenia, postupy a zodpovednosti za procesy MIS  sú uvedené v Príručke manažérskeho integrovaného systému (MIS) spoločnosti a v súvisiacich organizačno – technických  postupoch (smerniciach). Spoločnosť buduje pozitívny postoj zamestnancov k dodržiavaniu týchto ustanovení a taktiež ich aktívne zapája do tvorby procesov bezpečnosti prostredníctvom konzultácií a ich účasti na riešení otázok BOZP.
Politika kvality a bezpečnosti je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti  sú povinní túto politiku  uplatňovať  v praxi a prijímať  účinné opatrenia pri spracovávaní a udržiavaní MIS. Kontrolou dodržiavania  zásad uvedených v tejto Politike kvality a bezpečnosti je poverený predstaviteľ manažmentu v spoločnosti.
Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať pri práci záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, čo spočíva napríklad v poskytovaní všetkých osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré môžu zabrániť poškodeniu zdravia a zamedziť úrazu. Takisto pravidelne kontroluje zamestnancov či dodržiavajú pri výkone práce zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia, sledovať a minimalizovať vznik bezpečnostných a zdravotných rizík, rizík ochorení, nehôd a nežiadúcich udalostí na pracoviskách, analyzovať  a minimalizovať úrazovosť na pracoviskách.

Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.